Latvijas Ķirurgu asociācijas biedru pilnsapulce

2021. gada 31. martā plkst. 15:00

Biedrība “Latvijas Ķirurgu asociācija” paziņo, ka Latvijas Ķirurgu asociācijas (LĶA) valde 2021. gada 20. janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu par biedru sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu.


Biedrības “Latvijas Ķirurgu asociācija” biedru pilnsapulce notiks 2021. gada 31. martā

tiešsaistē www.evisit.lv platformā


Sākums plkst. 15:30; pieslēgšanās iespēja no plkst. 15:00


Lai piedalītos pilnsapulcē, dalībniekiem ir jāpiesakās uz biedru pilnsapulci www.evisit.lv pasākumu sadaļā līdz 2021.gada 31.marta plkst. 13:00

 

Programma ir pieejama šeit:  


Ievērojot Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus un sarežģījumus attālinātu vēlēšanu norisē un balsu skaitīšanā, LĶA valde piedāvā biedru sapulcei pagarināt pilnvaras biedrības prezidentam un valdei tādā pat sastāvā, kā tie tika ievēlēti 2018. gada 25. aprīļa pilnsapulcē, nosakot, ka biedrības prezidents un valde turpina strādāt tādā pat sastāvā uz 1 (vienu) gadu.
 

Darba kārtībā:
1. Sapulces atklāšana, ziņojums par reģistrēto biedru skaitu
2. Prezidenta ziņojums un biedrības finanšu atskaite
3. Balsojums par prezidenta un valdes pilnvaru pagarināšanu
4. Zinātniskā daļa (programma tiks paziņota atsevišķi).


Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta sesto prim daļu valde nosaka, ka biedru pilnsapulce notiek tikai elektroniski, un biedri piedalās un balso, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Biedru identifikācija notiek, izmantojot SIA “Evisit.lv” uzturēto platformu www.evisit.lv, kurā ieejot notiek biedra autentifikācija un tiek fiksēts biedru pilnsapulces dalībnieku skaits. Balsošana notiks tiešsaistē izmantojot platformu www.slido.com tajā ievadot pilnsapulces laikā publicēto unikālo kodu, ko saņems katrs pilnsapulces dalībnieks. Balsojuma rezultāti tiks apkopoti elektroniski un prezentēti biedru sapulces dalībniekiem.


Ja biedru pilnsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru pilnsapulce notiks 2021. gada 28. aprīlī, plkst. 15:30, tiešsaistē www.evisit.lv platformā.

 

 

Rīgā, 2021. gada 01. martā


Biedrības “Latvijas Ķirurgu asociācija” valdes vārdā
prezidents Artūrs Ozoliņš