top of page
Biedrības „LĶA” mērķis ir veicināt ķirurģijas attīstību Latvijā, uzlabot ķirurģiskās palīdzības kvalitāti, kā arī aizstāvēt ķirurgu profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.
Biedrības „LĶA” galvenie darbības virzieni un uzdevumi:
Nodrošināt Latvijas ķirurgu tiesisko, profesionālo, ekonomisko interešu aizstāvību un „LĶA” biedru interešu pārstāvību tiesā. Izskatīt Latvijas ķirurgu morāles un ētikas jautājumus.

Organizēt ķirurgu specializāciju un kvalifikācijas celšanu;

Veikt ķirurgu sertifikāciju un resertifikāciju;

Pārraudzīt ķirurgu profesionālo pienākumu izpildi;

Pārraudzīt ķirurgu profesionālo rīcību atbilstoši Latvijas valsts Satversmei, Ārstniecības likumam un valsts normatīvajiem aktiem;

Atbalstīt citas veselības aizsardzības institūcijas to uzdevumos, sniegt rekomendācijas un atsauksmes par LĶA biedriem;

Uz tiesas vai citu iestāžu pieprasījumu dot novērtējumu visos ar ķirurga profesiju saistītos jautājumos, pēc vajadzības organizēt kompetentu komisiju;

Veicināt tautas veselības aprūpes organizācijas optimizāciju uz ekonomiski pamatotu un profesijas specifikai un sarežģītībai atbilstošu finansēšanas sistēmu;

Veicināt ķirurgu izglītības un zinātnisko darbību;

Ir tiesības organizēt periodisko profesionālo izdevumu izdošanu;

Noteikt ķirurgu specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus;

Risināt ķirurģijas darba organizācijas jautājumus, ieskaitot ķirurgu reģistru;

Informēt sabiedrību un valsts institūcijas par ķirurgu izvietojumu republikā;

Veikt ķirurģiskā darba rezultātu apkopošanu un statistiku analīzi;

Iesaistīties starptautisko ķirurgu asociāciju darbībā.
bottom of page