Biedrības „LĶA” mērķis ir veicināt ķirurģijas attīstību Latvijā, uzlabot ķirurģiskās palīdzības kvalitāti, kā arī aizstāvēt ķirurgu profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.
Biedrības „LĶA” galvenie darbības virzieni un uzdevumi:
Nodrošināt Latvijas ķirurgu tiesisko, profesionālo, ekonomisko interešu aizstāvību un „LĶA” biedru interešu pārstāvību tiesā. Izskatīt Latvijas ķirurgu morāles un ētikas jautājumus.

Organizēt ķirurgu specializāciju un kvalifikācijas celšanu;

Veikt ķirurgu sertifikāciju un resertifikāciju;

Pārraudzīt ķirurgu profesionālo pienākumu izpildi;

Pārraudzīt ķirurgu profesionālo rīcību atbilstoši Latvijas valsts Satversmei, Ārstniecības likumam un valsts normatīvajiem aktiem;

Atbalstīt citas veselības aizsardzības institūcijas to uzdevumos, sniegt rekomendācijas un atsauksmes par LĶA biedriem;

Uz tiesas vai citu iestāžu pieprasījumu dot novērtējumu visos ar ķirurga profesiju saistītos jautājumos, pēc vajadzības organizēt kompetentu komisiju;

Veicināt tautas veselības aprūpes organizācijas optimizāciju uz ekonomiski pamatotu un profesijas specifikai un sarežģītībai atbilstošu finansēšanas sistēmu;

Veicināt ķirurgu izglītības un zinātnisko darbību;

Ir tiesības organizēt periodisko profesionālo izdevumu izdošanu;

Noteikt ķirurgu specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus;

Risināt ķirurģijas darba organizācijas jautājumus, ieskaitot ķirurgu reģistru;

Informēt sabiedrību un valsts institūcijas par ķirurgu izvietojumu republikā;

Veikt ķirurģiskā darba rezultātu apkopošanu un statistiku analīzi;

Iesaistīties starptautisko ķirurgu asociāciju darbībā.